Category: Ceph

KIẾN TRÚC CEPH

Ceph storage cluster xây dựng từ 1 vài software daemons. Mỗi tiến trình đều có vài trò riêng trong tính năng của Ceph và có những giá trị đặc biệt tương ứng. Đây là yếu tố góp phần giảm giá thành khi so sánh Ceph với các hệ thống tương tự.

Continue reading